[Foucault-L] structuralism applied to visual arts and philosophy from 1770 to 2010

as foucault posed us a question.
"how did man become the object of knowledge?"
It seems subjectivity is a trap.
The more you define yourself as a subject, the more you need to know.
the only solution to this seems to me, a theory and analysis or the collection of main canons within culture
a relation to aesthetics and the analysis of forming of trees and mountains to art and comparions of visual imagery and construction of a diagram of cultural sensitivities. Here is the basics to such a schedual
if added, the evolution of technology, amount of cars in 1920, 1950 1970, 1990 2010, we have ourselves a curious evolution.
following mails in dutch and english 

 
* 'bout one turn o' yer hourglass agoAlas De Ellendeh
* http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1692148816232&set=a.1692148536225.2083185.1013111161&type=3&theater
* lecture at Aureli's class
Hauled in by: Alas De Ellendeh
Blabber t' yer mates
* 'bout one turn o' yer hourglass agoAlas De Ellendeh
* http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1692150056263&set=a.1692148536225.2083185.1013111161&type=3&theater
* lecture at Aureli's class
Hauled in by: Alas De Ellendeh
Blabber t' yer mates
* 59 shots o' rum agoAlas De Ellendeh
* http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1934188027061&set=a.1692148536225.2083185.1013111161&type=3&theater
* lecture at Aureli's class
Hauled in by: Alas De Ellendeh
Blabber t' yer mates
* 58 shots o' rum agoAlas De Ellendeh
* dit is gewoon de essentie, ma het meest expressionante is als je alle beeldhouwwerken ziet, mensen denken myeah duchamp is goed, of delvoix, of ik zie da graag, ma tis ni zo chaotisch, als je alles op tijd zet, dan zie je pas hoe radicaal de evolutie is en wat t over de maatschappij zegt


This is just the essence, but most expression is when you see sculptures and paintings evolve on time. people today think "myeah, duchamp is good, or delvoix is good, or this like, but it is not so chaotic, if you put everything on time, you see how radical evolution is and what it says about society.
*

49 shots o' rum agoJane P. Ivy
* en is dat de reden waarom je alles op een muur wil plaatsen?

and this is the reason why you want to put it on a wall?
* 19 shots o' rum agoAlas De Ellendeh
* wel der zijn een paar redenen, ten eerste is deze indeling de gulden snede voor toekomstige projecten, zonder deze indeling geraak je der ni uit, als je zegt da iets schoon is of goed is of nuttig is moet je weten wat je daarmee bedoelt, da kan alleen naar deze indeling. de chaos van informatie maakt woorden zinloos. dus je moet een schema hebben, hoe verder je teruggaat, tot romantiek en neoclassisicism, hoe duidelijker het word. de genen van alles wat modern is zitten in de negentiende eeuw, dat weet elke degelijke docent literatuur. probleem is dat niemand een schema wil zetten en het in de chaos of het "subjectief maken" of in canons zetten van bewegingen helemaal niks duidelijker word voor niemand. In de toekomst zal men met drie woorden moeten leren spreken, 1 ik, 2 vind dit goed, 3omdat ik mij daarin orienteer. waarmee men ook ziet hoe men zich tegenover de REST orienteert. van die basisqualificaties die daarin kunnen worden gezet. het
eindeloze gefoeter over luchtledige hail this, of het van jij bent een apekop als je da goed vind moet gewoon stoppen. 2 hieruit moet je ook de grote projecten voor de toekomst distilleren, architectuur, ruimtevaart, urbanisatie. de wereld zit vol, alles is dichtgeevolueert, zoals michel foucault zei, regressie, je moe bepaalde dingen oplossen. 


Well, there is a few reasons.
first of all this division is the golden ratio for future projects, without this you can't get out. if you say something is beautiful, or good, or usefull, you must know what you mean by that. this can only be done with this division. the chaos of information renders words useless. you must have a schedual. the further you go back, the clearer it gets, the splitting of romantics to decadents symbolists opposing the neoclassicists fascists and modernists.
the genes of what is modern is in the nineteenth century, every teacher of literature knows this, problem is that no one wants to set the schedual and diagram, in chaos and making things "subjective" or putting in canons but still unrelated and not cohesive and to overview the general idea first, you get nothing more clear, in the future one will have to speak with three words, I... LIKE THIS, BECAUSE I ORIENT MYSELF TO THIS, and in it will be defined, how it orients to the other directions.
of these basic qualifications a language can be composed to include visual reality, moral and aesthetic fronts, (who more or less exist but oddly enough only within notions of entertainment, product, consumer, etc, to find a definiation of what in visual reality exists is to stop and overcome the system.)
the endless rabble about hail this or your are an apes ass if you like this has to stop.
SECONDLY
from this, you will also need to distill the future of, architecture, space travel, urbanisation, the world is stuck, everything evolved shut, as Foucault said, REGRESSION. you have to redefine.

 


3 het idee dat het subjectieve meewerkt aan wolkenkrabbers, minimalisme en souvenirs en rommel moe duidelijk worden en zo neerwaarts van mensen die da snappen naar gewone burgers worden doorverteld. het is een soort "wetenschap van geloof" als je vroeger zei "dank voor dagelijks brood" dan deden mensen dat, als je nu zegt "iedereen denkt aan geld" "alles is subjectief" dan doen mensen gewoon voort in de amorfe machine en is er geen revolutie nog ideaal mogelijk, dat is heel paradoxaal en ni gemakkelijk op te lossen, foucault is er ook bijna gek door geworden, ik heb er raaazend vanaf gezien, en veel filosofen en denkers en kunstenaars hebben al zelfmoord gepleegd of zitten zeker en zonder twijfel in gigantische problemen. Weet je dat veel moderne kunstenaars zonder de essentiele vormen van de eerste avant garde te begrijpen, zonder de ironie van duchamp en de redenen van de surrealisten, in moderne kunst allerlei intuitieve dingen zeggen die ze zelf ni
snappen? als je kunst maakt via freud. als je alfred kubin bent weet je waarover da het gaat nog min of meer, maar Freud MAAKT je ook in een amoebe vorm psychologisch. ma al die mensen vandaag met grijze objecten traumas fallussymbolen. je ziet grijze hokken, kooien met

if you used to say to people "thank God for daily bread" people would do that, if you now say "people think only of money" or "everything is subjective" then people seperate and carry on in the amorph machine and no revolution nor ideal is possible. that is a paradox beyond anything, not easy to solve, in fact foucault himself went reasonably insane as you can see in his last tapes, (me myself i was in hell for years) many philosophers and thinkers actually commit suicide over this, have done, even are in gigantic problems right now. do you know many modern artists that do not understand the irony and reasons of avant garde artists or surrealists are saying in their works intuitive things that they do not understand? if you make art trough inspiration of Freud? if you are alfred Kubin, then maybe you know reasonably well what its about, as the origin and creative discourse is still strong. But freud MAKES you into a amoebe of psychology. but if all
people craft grey forms, trauma's, fallus symbols, laughter, grey cages, cages with curtains in front, discarded shoe boxes, blackened, "the only one who walks beside me is my shadow" if you have an artist make this, does he understand where that comes from? they are right now very religious.

the idea the subjective and for everyone to repeat this in language, and in analysis etc, to cooperate on constructing skyscrapers and souvenirs has to become clear. en thus must be explained going down, from people who understand that, to usual common citizens it is a sort of "science of faith" that is, as established in art, as visually depicted. if kant disembowled perception it is quite clear todays skyscrapers are a radical example of, perhaps you could call it magick. the instant and amorph or synthetic of the common instant building also relates. of course you have to accept, and not unlogical to accept, that senses are part of touching, carving stone, putting roots in dirt with your bear hands.
the evolution of factories and industry and the evolution of psychiatry is in this the same disease, it grows bigger, because people believe in both. the sense as such could be configered as the limit in futurism, a fractal can be composed for instance where even on Mars or in giant spacecraft you would have artisan ateliers, not as a "hobby" which is a subjectivized concideration of crafts. the idea of product denominates the idea of craft, and craft becomes hobby.
this is all very much proof of Foucaults last ideas as were recorded and described in some documentaries.
  

 gordijnen dicht, ik bedoel, als je weet da je daarvandaan komt, wat is er dan zo subjectief aan alle mensen die geinspireerd zijn door? oplossingen zijn eigenlijk de enige echte subjectieve zaken, ma da zie je NERGENS meer, iedereen analyseert, schrijft papers, volgt een traditie op. dat is een teken van ultieme stagnatie. het is nu alleen maar mogelijk om OVER alles te gaan, iedereen die aan een andere kant trekt, daar krijg je gewoon meer verkeer meer onbegrip en meer rommel van. als alles subjectief is? waarom is er dan geen tien proent van alle gebouwen art nouveau? tien procent classisicme? waarom zijn er dan geen neoexpressionisten als neoimpressionisten? nu goed ik heb er een paar gezien, ma de gemiddelde evolutie is totaal onbegrip en verveling. Ik denk zelfs dat in de toekomst mensen die van oude theorieen gewoon kopieren zonder te vernieuwen een elite moeten hebben die met nieuwe ideeen naar voren toe werkt, dus oplossingen voor de toekomst
uitwerkt, da die anderen die volgen wat al gedaan is da begrijpen is ni zeker, dit is zeker een poging om hen dat uit te leggen. of ze da vrijwillig zien of naast zich neer leggen is ni duidelijk, ma in ieder geval is dit het enige dat NIET subjectief is, dus het zou vrij bizar zijn als dit dan NAAST al de rest moet worden bekeken, snap je, dan geraak je er gewoon ni uit. dus het is een gateway to another age. een nieuwe synthese van alle ideeen die er al waren. in wezen kan je ALLE theorieen van de afgelopen 200 jaar zelfs omdraaien.

if you know where all this comes from? where is then the subjectivity in all this? what is so subjective about people who found inspiration? solutions are the only subjective matters, but you see them NOWHERE, everyone analyses, writes papers, follows a tradition. this is a sign of ultimate stagnation. it is only possible to go OVER ALL, everyone pulling another side you get more traffic, more garbage, more incomprehension, more junk. if everything is subjective? why is not ten percent of buildings art nouveau? ten percent of buildings new neoclassic or art deco?? why no neoexpressionists neoimpressionists? i saw a few but, but they will be lost since the average evolution is total misunderstanding, boredome, it is a concensus of subjectiivity. 
i would concidered, in the near future, people who work with old theories and copy without innovation, need to have an elite who works with new ideas forward, that people who work with ideas of others before understand that is not sure, to explain it in this way may help, in any case if it is NOT subjective, it would be pretty bizar to place it beside every other "opinion"
you will not get out.
this is a gateway to another age, a new synthesis of all ideas that were, and in essence you can get EVERY theory reversed.

* 14 shots o' rum agoAlas De Ellendeh
* je moet bijvoorbeeld Hegel hier maar op leggen "de dialectiek loopt van these en antithese naar synthese" als je dit ziet kan je wel zien dat het net omgekeerd is. enzovoort. ook minimalisme, nietzsche, ze hebben allemaal een PROBLEEM in het subjectivisme van kant, ma als je alles nu 200 jaar terig bekijkt, kan je ook wel zien dat ALS ZE EEN PROBLEEM HEBBEN, dat ze het probleem CREEREN, en dat de realiteit en de visuele wereld ook effectief dat probleem weergeeft, in kunst.

if you put HEgel on it, from thesis antithesis to synthesis, you can see its quite the opposite.

minimalism, Nietsche, they have all a PROBLEM, but if you look twohundred years back you can ALSO SEE, that they have a problem.
your CREATING IT
and that problem does linger in the visual world, in art, in words of modern concept.
* 12 shots o' rum agoAlas De Ellendeh
* ik heb een psychologische theorie gezien over een persoon die meer en meer hallicunaties tekende, dit werd gezien als zijn achteruitgang, als je de afgelopen tweehonderd jaar bekijkt zie je redelijk psychologische achteruitgang in kunst. tis net hetzelfde. waarmee ik ni zeg dat psychologie al te veel nuttige dingen zegt, ma wacht tot je het hele schema ziet. dan vraag je je wel een en ander af

I have seen a psychologica theory on a person who draws cats in more and more hallucinogneic forms, concidered a deterioration of his mental condition.
well, if you look at 200 year art you will see a reasonable deteriuration in psychology, its the same thing, with it i am not saying psychology says a lot of usefull things. especially not in any regular practice anywhere today.

but wait till you see the full diagram, then you wil ask one and other thing about the concept of society today.
* 7 shots o' rum agoAlas De Ellendeh
* nog een laatste redenering om dit uit te leggen, michel faucoult "hoe is de mens het OBJECT VAN KENNIS GEWORDEN?" hij weet, terwijl hij tot subject werd veroordeelt. de ENIGE oplossing is VORM, intonatie, rijm, mythe, allegorie, dus je moe de boeken en de vormtaal van de negentiende eeuw leren, niemand leest da nog, ma als je ziet hoe die mensen spreken over, spiegels, vogels, natuur, gelaatsuitdrukkingen, etc, als je da ni leert krijg je nooit een leven, een sociaal leven, een wereld, dat idee van subject heeft mensen de visuele organische vorm van oordelen doen vergeten, daarom spreekt iedereen met infantiele korte cliche's, daarom is er entertainment en geen reeele content, men gaat van de provocatie zombie naar de fictieve aesthetische no brains zombie, waarmee je ook weer geen echte zintuigelijke informatie leert. met semiotiek kan je nog kleine dingen vinden die iets zeggen. ma in het geheel heeft de mens geen definitie van realiteit meer. en
zonder zo'n d


One last line to explain, Michel foucault wonders "how did man become the object of knowledge?"
he knows, while he is declared subject
the ONLY solution is form, tone, rhime, verse, myth, allegory, so one will need at some time get all the books from and the formal language of the nineteenth century, even the spelling and old language, nobody reads this, but if you see how people write or talk about, mirrors, birds, nature, facial expressions, etc, if one does not learn that, one has no life, no social life, no art, no sentence, no agreement, a world,... that idea of subject has made people forget any form of visual organic reality, thats why they speak with infantile short cliche's, why there is entertaoinment before real content, why one goes from a provocation zombie to a fictuous aesthetic shoot 'm up zombie, with which no sensury information or with which the protest to the sensory deprevation as the artist intended is left behind. with semiotics you can find a few small things that actually say something. but in main course man has no more definition of reality. because he does
not know the tone of colors. his modern school books, are, indeed, dried up. read a 1950 copy and introduction of cellini autobioragphy, and read an introduction of a modern copy, you will find, the information is, as minimal and sterile and ill organic constructed as a skyscraper aluminum modern sliding. modernism, and the idea of culture and "time" in culture is an illusion. to know that, is to fall in all radical manner, in any previous aesthetic quality of the past, but definatly not remain in this breed of outdated nonsense and stagnation. it is only modern since the name is modernism, and by that they believe a hysteria of anything only trivially "new" but you can turn that around too. an old phone and an iphone, as a sensory gratification, it is not that new, it is inspired upon, and it is not that amazing or pleasurable, i believe when an organic life and the first phones arrived, with all gentle respect and organic words they had, in that age,
they could be moved, and have a language and a measure of peace for a few moments, to actually communicate to eachother about that. if you do not have that. as apart of the sweetness be the contrast to the equally related passion and sardonic pleasure, or revolution, or even sarcasm, if you do not adress the organics of language, you will forever despair in minimal silence of ideals as extacies, and by that, society and nature and the state of nature, will give you only two years to act, then the fish reserves are doomed to collaps, evolution will be disturbed, trees will be cut down and replaced by butter plants in fifteen to eighteen years, the easter island syndrome learns after that its cannibalism, though science also suggests, when the ocean starts rotting, a all suffocating poison will kill you off, maybe you will find yourself lucky. being alone eating at the last human alive before you, is not amusing. especially not, after so long a
entertainment and party and two yearly vacation.
Partial thread listing: